Tài khoản loại 7 – Tài khoản thu nhập khác

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 7 – LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC]

Tài khoản loại 7 – Tài khoản thu nhập khác có 1 tài khoản, chia thành 1 nhóm:

Nhóm Tài khoản 71 – có 1 tài khoản:

  • Tài khoản 711 – Thu nhập khác.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
711   Thu nhập khác Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.