Tài khoản loại 7 – Thu nhập khác

Hệ thống tài khoản kế toán – Quyết định 15

[TÀI KHOẢN LOẠI 7 – THU NHẬP KHÁC]

Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản thu nhập khác trong kỳ. Cuối kỳ toàn bộ thu nhập được kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” và không có số dư.

Loại Tài khoản Thu nhập khác, có 1 tài khoản:

Tài khoản 711 – Thu nhập khác.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
711 Thu nhập khác Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.