Tài khoản loại 8 – Chi phí khác

Hệ thống tài khoản kế toán – Quyết định 15

[TÀI KHOẢN LOẠI 7 – CHI PHÍ KHÁC]

 

Loại tài khoản này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động SXKD tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Chi phí khác là những khoản chi phí (lỗ) do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp gây ra và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản chi phí trong kỳ, cuối kỳ được kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” và không có số dư cuối kỳ.

Loại Tài khoản 8 – Chi phí khác, có 02 tài khoản:

– Tài khoản 811 – Chi phí khác

– Tài khoản 821 – Chi phí thuế TNDN.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
811 Chi phí khác Tải biểu mẫu
821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tải biểu mẫu
8211
8212
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.