Tài khoản loại 8 – Tài khoản chi phí khác

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 8 – LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC]

Tài khoản loại 8 – Tài khoản chi phí khác có 2 tài khoản, chia thành 2 nhóm:

Nhóm Tài khoản 81 – có 1 tài khoản:

  • Tài khoản 811 – Thu nhập khác.

Nhóm Tài khoản 82 – có 1 tài khoản:

  • Tài khoản 821 – Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
811   Chi phí khác Tải biểu mẫu
821   Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tải biểu mẫu
 8211
8212
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.