Tài khoản loại 9 – Tài khoản xác định kết quả qua kinh doanh

Hệ thống tài khoản kế toán – Thông tư 200/2014/TT-BTC

[TÀI KHOẢN LOẠI 9 – LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ QUA KINH DOANH]

Tài khoản loại 8 – Tài khoản xác định kết quả qua kinh doanh  có 1 tài khoản, chia thành  1 nhóm:

Nhóm Tài khoản 91 – có 1 tài khoản:

  • Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

(*) Click vào icon để có thể xem chi tiết và download

Số hiệu tài khoản Tên tài khoản Xem & Download
Cấp 1 Cấp 2
911   Xác định kết quả kinh doanh Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.