Tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn có được tính vào chi phí được trừ không?

Tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn có được tính vào chi phí được trừ không?

Theo quy định tại các văn bản hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) và được tổng hợp trong văn bản hợp nhất số: 26/VBHN-BTC, có hướng dẫn:
CÓ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Doanh nghiệp đối với phần giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn không được bồi thưởng bởi Bảo hiểm, những tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm liên quan (nếu có).
Lưu ý: Thuế GTGT tương ứng vẫn được kê khai, khấu trừ thuế.
Xác định giá trị tổn thất: Doanh nghiệp có thể lựa chọn theo hai cách:
– Cách 1: Doanh nghiệp lập hội đồng xác định giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn. Hội đồng có thể bao gồm các thành viên trong: Ban Giám đốc, bộ phận kế toán, bộ phận kho bãi và các bộ phận có liên quan trực tiếp tới tài sản, hàng hóa …bị tổn thất. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về biên bản xác định tổn thất của Doanh nghiệp;
– Cách 2: Thuê một tổ chức giám định thực hiện.
Hồ sơ cần có:
– Biên bản kiểm kê số lượng tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập: File biên bản mẫu
– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật;
– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có);
– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).
Lưu ý: Các hồ sơ nêu trên được lưu tại Doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Ý kiến của Chúng tôi:
Để tránh các Doanh nghiệp trục lợi trong trường hợp này, Nhà nước cần quy định rõ những ngành nghề, lĩnh vực cần bắt buộc phải mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất xuống mức tối thiểu khi chẳng may gặp phải thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn. Đối với các DN không mua bảo hiểm thì sẽ không được đưa các khoản chi phí tổn thất vào chi phí được trừ của Doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.