Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật về các công trình hạ tầng

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 do Bộ Xây dựng ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật


Ngày hiệu lực: Thông tư 01/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD


Xem & Download: Thông tư 01/2016/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật về các công trình hạ tầng


Ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD, bao gồm 10 phần:

– QCVN 07-1:2016/BXD Công trình cấp nước;

– QCVN 07-2:2016/BXD Công trình thoát nước;

– QCVN 07-3:2016/BXD Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật;

– QCVN 07-4:2016/BXD Công trình giao thông;

– QCVN 07-5:2016/BXD Công trình cấp điện;

– QCVN 07-6:2016/BXD Công trình cấp xăng dầu, khí đốt;

– QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng;

– QCVN 07-8:2016/BXD Công trình viễn thông;

– QCVN 07-9:2016/BXD Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

– QCVN 07-10:2016/BXD Công trình nghĩa trang.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.