Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng

Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 do Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày hiệu lực: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016 và thay thế các quy định tại Điều 7, Phụ lục 1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các Khoản 4, 6 Điều 1 Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Xem & Download: Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phạm vi Điều chỉnh: Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định chi Tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.