Thông tư 04/2016/TT-BXD về giải thưởng chất lượng công trình xây dựng

Thông tư 04/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 do Bộ Xây dựng quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng


Ngày hiệu lực: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2016 và thay thế những nội dung quy định về giải thưởng công trình chất lượng cao tại Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.


Xem & Download: Thông tư 04/2016/TT-BXD về giải thưởng chất lượng công trình xây dựng


Phạm vi Điều chỉnh: Thông tư 04/2016/TT-BXD hướng dẫn chi Tiết Điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục đăng ký, xét tặng giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, bao gồm:

a) Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao

b) Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.