Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định thuế TTDB

Thông tư 05/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 16/03/2009 hướng dẫn thi hành nghị định số 26/2009/ND-CP và nghị định số 113 /2011/ND-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/ND-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày hiệu lực: 01/02/2012

Xem & Download: Nghị định 113/2011/ND-CP sửa đổi bổ sung ND 26/2009/NĐ-CP

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 26/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/04/2009 Được hướng dẫn
2 Nghị định 113/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/02/2012 Được hướng dẫn
3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội 01/04/2009 Được hướng dẫn
3 Thông tư 64/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/04/2009 Hết hiệu lực

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.