Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng


Ngày hiệu lực: Thông tư 05/2016/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 


Xem & Download: Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3


Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá hợp đồng, chỉ số giá xây dựng.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.