Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng

Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành


Ngày hiệu lực: Thông tư 09/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Mu hợp đồng thi công.


Xem & Download: Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng 

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

 


Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hp đồng thi công xây dựng công trình.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.