Thông tư 10/2016/TT-BXD về cắm mốc giới và quản lý mốc giới

Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 do Bộ Xây dựng ban hànhquy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng


Ngày hiệu lực: Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù và quy hoạch nông thôn; triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới.


Xem & Download: Thông tư 10/2016/TT-BXD về cắm mốc giới và quản lý mốc giới


Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 10/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 30/4/2016 và thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.