Thông tư 104/2011/TT-BTC sửa đổi thuế đầu tư ra nước ngoài

Thông tư 104/2011/TT-BTC ban hành ngày 12/07/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Ngày hiệu lực: 26/08/2011

Xem & Download: Thông tư 104/2011/TT-BTC sửa đổi thuế đầu tư ra nước ngoài

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 11/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 05/03/2010 Bị sửa đổi
2 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội 01/01/2009 Được hướng dẫn
3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội 01/01/2009 Được hướng dẫn
4 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Được hướng dẫn
5 Nghị định 106/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/01/2011 Được hướng dẫn
5 Nghị định 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 25/08/2007 Được hướng dẫn
5 Nghị định 17/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 06/04/2009 Được hướng dẫn
5 Nghị định 78/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 31/08/2006 Được hướng dẫn

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.