Thông tư 105/2010/TT-BTC hướng dẫn nghị định thuế Tài nguyên

Thông tư 105/2010/TT-BTC ban hành ngày  23/07/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên 45/2009/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thuế tài nguyên

Ngày hiệu lực: 23/07/2010

Xem & Download: Thông tư 105/2010/TT-BTC hướng dẫn nghị định thuế Tài nguyên

Phạm vi áp dụng:

Thông tư 105/2010/TT-BTC hướng dẫn về người nộp thuế; đối tượng chịu thuế; căn cứ tính thuế; miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12.

Hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô, condensat (sau đây gọi chung là dầu thô) và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than (sau đây gọi chung là khí thiên nhiên) tại Việt Nam theo qui định của pháp luật về dầu khí do các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là nhà thầu) thực hiện, có khai thác tài nguyên đều thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư 105/2010/TT-BTC.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 của Quốc hội 01/07/2010 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên 01/07/2010 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.