Thông tư 105/2014/TT-BTC về thu, nộp, biên lai và kinh phí NSNN

Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính  ban hành ngày 07/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 153/2013/tt-btc ngày 31 tháng 10 năm 2013 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Ngày hiệu lực: 01/10/2014

Xem & Download: Thông tư 105/2014/TT-BTC về thu, nộp, biên lai và kinh phí NSNN

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.