Thông tư 106/2013/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký DN, đăng ký hộ KD và phí thông tin DN

Thông tư 106/2013/TT-BTC ban hành 09/08/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Ngày hiệu lực: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Xem & Download: Thông tư 106/2013/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký DN, đăng ký hộ KD và phí thông tin DN

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 01/06/2010 Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
2 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí
01/01/2002
Được hướng dẫn Tải biểu mẫu
3 Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10/12/2012
Bị sửa đổi bổ sung Tải biểu mẫu
4 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
01/07/2016
Hợp nhất Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.