Thông tư 11/2012/TT-BTC miễn thuế xuất khẩu với vật liệu xây dựng

Thông tư 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/02/2012 hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Ngày hiệu lực: 20/03/2012

Xem & Download: Thông tư 11/2012/TT-BTC miễn thuế xuất khẩu với vật liệu xây dựng

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.