Thông tư 117/2012/TT-BTC hành nghề tư vấn thuế

Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/07/20112 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày hiệu lực: 01/10/2012

Xem & Download: Thông tư 117/2012/TT-BTC hành nghề tư vấn thuế

Phạm vi điều chỉnh:

1. Thông tư 117/2012/TT-BTC áp dụng đối với:

a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là đại lý thuế).

b) Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

c) Nhân viên đại lý thuế hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là nhân viên đại lý thuế).

d) Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

e) Công chức thuế, cơ quan thuế các cấp.

2. Thông tư 117/2012/TT-BTC không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế tự làm thủ tục về thuế.

b) Đại lý Hải quan làm thủ tục về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 28/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế  30/04/2008  Hết hiệu lực

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.