Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách đơn giản thủ tục Thuế

Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 VÀ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế


Ngày hiệu lực: 01/09/2014


Xem & Download: Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách đơn giản thủ tục Thuế


Giới thiệu nội dung:

Mời các bạn xem Công văn 3609/TCT-CS

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.