Thông tư 128/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và TNDN với cơ sở y tế

Thông tư 128/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính  ban hành ngày 12/09/2011 về thuế GTGT và TNDN đối với các cơ sở y tế

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Thông tư 128/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và TNDN đối với cơ sở y tế

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 128/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN áp dụng đối với các cơ sở y tế công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.