Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 86/2013

Thông tư 133/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/09/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Ngày hiệu lực: 24/09/2013

Xem & Download: Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 86/2013

Phạm vi điều chỉnh:

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 86/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện 11/08/2013 Bị sửa đổi

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.