Thông tư 135/2013/TT-BTC thí điểm chính sách thuế TNDN

Thông tư 135/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/09/2013 hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô

Ngày hiệu lực:

1. Thông tư 135/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 11 năm 2013.

2. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên T́nh Thương tiếp tục thực hiện chính sách ưu đăi thuế thu nhập doanh nghiệp đă được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2012. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 th́ thực hiện theo Điều 2 Thông tư này về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Hàng năm, các tổ chức tài chính vi mô thuộc diện được áp dụng chính sách ưu đăi thuế thu nhập doanh nghiệp thí điểm quy định tại Thông tư này và Thông tư số 116/2012/TT-BTC có trách nhiệm báo cáo kết quả miễn thuế, giảm thuế về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế, Vụ Chính sách thuế) và Ngân hàng nhà nước Việt Nam chậm nhất vào ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Xem & Download: Thông tư 135/2013/TT-BTC thí điểm chính sách thuế TNDN

Đối tượng và phạm vi áp dụng: Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp thí điểm đối với Tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 nhưng không đủ điều kiện được áp dụng các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.