Thông tư 150/2012/TT-BTC cập nhật kiến thức kiểm toán viên

Thông tư 150/2012/TT-BTC ban hành ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Ngày hiệu lực: 01/01/2013

Xem & Download: Thông tư 150/2012/TT-BTC cập nhật kiến thức kiểm toán viên

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 11 Luật Kiểm toán độc lập.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

Thông tư 150/2012/TT-BTC hiện chưa có văn bản liên quan, Kiểm toán Hải Phòng sẽ cập nhật sớm khi có thay đổi

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.