Thông tư 156/2013/TT-BTC thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số  78/2006/QH11; Luật 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013

Ngày hiệu lực:

  1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014.

  1. Đối với hoạt động dầu khí, các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
  2. Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đó, trường hợp trước ngày 01/01/2014 cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế tương ứng theo thời hạn được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Xem & Download: Thông tư 156/2013/TT-BTC thi hành Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/11/2013 áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội 01/07/2006 Được hướng dẫn
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 21/2012/QH13 01/07/2013 Được hướng dẫn
3 Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 15/09/2013 Được hướng dẫn
4 Công văn 559/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng 25/02/2014  Hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.