Thông tư 157/2011/TT-BTC biểu thuế xuất nhập khẩu

Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành 14/11/2011 biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Ngày hiệu lực: 01/01/2012

Xem & Download: Thông tư 157/2011/TT-BTC biểu thuế xuất nhập khẩu

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 67/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 11/06/2012 Sửa đổi
2 Thông tư 72/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 27/11/2013 Sửa đổi
3 Thông tư 89/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 27/06/2011 Sửa đổi
4 Thông tư 114/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất khẩu 12/07/2011 Sửa đổi
5 Thông tư 119/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế 03/09/2012 Sửa đổi
6 Thông tư 154/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2815.11.00 và nhóm 2842.10.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 02/11/2012 Sửa đổi
7 Thông tư 169/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu 11/10/2012 Sửa đổi
8 Thông tư 197/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 28/12/2011 Thay thế
9 Thông tư 25/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 21/02/2012 Thay thế
10 Thông tư 37/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 02/03/2012 Thay thế
11 Thông tư 39/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 08/03/2012 Thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.