Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn nghiệp vụ thuế và thu khác

Thông tư 174/2015/TT-BTC ban hành ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Ngày hiệu lực: 01/01/2016

Xem & Download: Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn nghiệp vụ thuế và thu khác

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 174/2015/TT-BTC quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các công việc có liên quan đến kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 212/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành 01/01/2015 Bị thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.