Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

Thông tư 193/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính  ban hành ngày 24/11/2015 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

Ngày hiệu lực: 10/01/2016

Xem & Download: Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 193/2015/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đăi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.