Thông tư 201/2013/TT-BTC thỏa thuận xác định giá tính thuế

Thông tư 201/2013/TT-BTC ban hành ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Ngày hiệu lực: 05/02/2014

Xem & Download: Thông tư 201/2013/TT-BTC thỏa thuận xác định giá tính thuế

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư 201/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây được gọi tắt là APA) trong quản lý thuế.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.