Thông tư 206/2009/TT-BTC hướng dẫn mua lại trái phiếu chính phủ

Thông tư 206/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2009  hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Ngày hiệu lực: 14/02/2010

Xem hoặc DownloadThông tư 206/2009/TT-BTC hướng dẫn mua lại trái phiếu chính phủ

Phạm vi áp dụng:

Thông tư 206/2009/TT-BTC áp dụng cho kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ quy định tại Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC ngày 01/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.