Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế GTGT ưu đãi thuế TNDN

Thông tư 21/2016/TT-BTC ban hành ngày 05/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày hiệu lực: 01/04/2016. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015

Xem & Download: Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế GTGT ưu đãi thuế TNDN

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế GTGT ưu đãi thuế TNDN đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.