Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế

Thông tư 217/2015/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg

Ngày hiệu lực: 14/02/2016

Xem & Download: Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 217/2015/TT-BTC này hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh trong hoạt động thương mại biên giới; thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan và quản lý thuế đối với việc mua gom, vận chuyển hàng hóa mua bán, trao đổi của thương nhân và cư dân biên giới.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1
Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
01/01/2016 Được Hướng dẫn
2 Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/04/2015 Bị sửa đổi bổ sung
3 Công văn số 1883/BTC-TCHQ về việc quản lý hàng cư dân biên giới trong định mức miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành 19/02/2009 Bị thay thế
4
Công văn 195/BTC-TCHQ về quản lý hàng cư dân biên giới nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
06/01/2012 Bị thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.