Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn hóa đơn điện tử

Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày hiệu lực:

  1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2011.
  2. Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.

Xem & Download: Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn hóa đơn điện tử

Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 01/01/2011 Được hướng dẫn

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.