Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng XNK

Thông tư 39/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Ngày hiệu lực:

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015.

Bãi bỏ các Thông tư, Quyết định:

a) Thông tư số 205/2010/TT-BTCngày 15 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CPngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Thông tư số 29/2014/TT-BTCngày 26 tháng 02 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTCngày 15 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Quyết định số 30/2008/QĐ-BTCngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc ban hành tờ khai trị giá hải quan tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo;

d) Thông tư số 182/2012/TT-BTCngày 25 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung khoản 1 mục I Quyết định số 30/2008/QĐ-BTCngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc ban hành tờ khai trị giá hải quan tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo;

đ) Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.

  1. Việc xác định, kiểm tra trị giá hải quan đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTCngày 15 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTCngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  2. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này và các phụ lục kèm theo Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Xem & Download:  Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng XNK

Phạm vi điều chỉnh:  Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
1 Thông tư 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 29/01/2011 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
2 Thông tư 29/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 12/04/2014 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
3 Quyết định 30/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo 18/06/2008 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
4 Thông tư 182/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 09/12/2012 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu
5 Quyết định 1102/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá 18/06/2008 Hết hiệu lực Tải biểu mẫu

 

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.