Thông tư 60/2015/TT-BTC thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 60/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Ngày hiệu lực: 01/05/2015

Xem & Download: Thông tư 60/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan Tra cứu & Download
 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường 01/01/2012 Bị sửa đổi Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.