Thông tư 92/2015/TT-BTC về thuế GTGT và TNCN với cá nhân có HĐKD

Thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Ngày hiệu lực: 30/07/2015. Các hướng dẫn về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì áp dụng cho kỳ tính thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Xem & Download: Thông tư 92/2015/TT-BTC

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 20/02/2016  Được hướng dẫn
2 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 01/01/2015 Được hướng dẫn
3
Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi
15/09/2013 Được hướng dẫn
4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 01/07/2013 Được hướng dẫn
5 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 01/07/2010 Được hướng dẫn
6 Luật Thuế GTGT 2008 01/01/2009 Được hướng dẫn
7 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 01/01/2009 Được hướng dẫn
8 Luật quản lý thuế 2006 20/12/2013 Được hướng dẫn
9 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/01/2009 Bị sửa đổi bổ sung
10 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/10/2013 Bị sửa đổi bổ sung
11 Quyết định 1042/1998/QĐ-BTC về mẫu biên lai thuế do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành 01/01/1999 Bị sửa đổi bổ sung
12 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/07/2016 Hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.