Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành 22/06/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

Ngày hiệu lực: 06/08/2015

Xem & Download: Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.