Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 212/2015/TT-BTC của BTC

Thông tư 212/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính  ban hành ngày 31/12/2015 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ngày hiệu lực: 14/02/2016

Xem & Download: Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 212/2015/TT-BTC của BTC

Phạm vi điều chỉnh:

  1. Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xă (gọi chung là doanh nghiệp) và chính sách ưu đăi thuế đối với các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đăi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại các Điều 43, Điều 48 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.
  2. Đối với các hoạt động bảo vệ môi trường khác không quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP và các khoản chi phí khác không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 01/04/2015 Được hướng dẫn
2 Thông tư 230/2009/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành 22/01/2010 Bị thay thế

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.