Tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại thông tư 77/2014/TT-BTC

Thông tư 77/2014/TT-BTC về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  ban hành ngày 16/06/2014

Ngày hiệu lực: 01/08/2014

Xem & Download:
Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xác định và tŕnh tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn xử lư chuyển tiếp và một số nội dung cụ thể tạiNghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, mặt nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.