Văn bản 12/VBHN-BTC về thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ban hành ngày 26/05/2015 của Bộ Tài chính hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày hợp nhất: 26/05/2015

Xem & Download: Văn bản 12/VBHN-BTC về thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.

1. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;

2. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC không thay thế cho ba nghị định trên

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 15/02/2014 Được hợp nhất
2 Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014 Được hợp nhất
3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.