Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 2016 hợp nhất Luật Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC ngày 28/04/2016 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Ngày hợp nhất: 28/04/2016

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế

Phạm vi điều chỉnh:Luật 03/VBHN-VPQH quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.