Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH ngày 10/07/2014 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Quản lý thuế

Ngày hợp nhất: 10/07/2014

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế

Phạm vi điều chỉnh: Luật 03/VBHN-VPQH quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 do Quốc hội khoá XIII ban hành 01/01/2015 Được hợp nhất
2 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 do Quốc hội khoá XIII sửa đổi 01/07/2013 Được hợp nhất
3 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 do Quốc hội khoá XI ban hành 29/11/2006 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.