Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ngày hợp nhất: 12/12/2012

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 do Quốc hội khoá XIII ban hành sửa đổi 2012 01/07/2013 Được hợp nhất
2 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 do Quốc hội khoá XII ban hành 2007 01/01/2009 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.