Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH ban hành ngày 11/12/2014 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Quản lý thuế

Ngày hợp nhất:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.

2. Bãi bỏ các quy định về quản lý thuế trong các Luật, Pháp lệnh về thuế và Luật hải quan mà Luật này có quy định.

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Quản lý thuế

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ban hành ngày 20/11/2012 do Quốc hội khoá XIII sửa đổi 01/07/2013 Được hợp nhất
2 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11  ban hành ngày 29/11/2006 của Quốc hội khoá XI 29/11/2006 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.