Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 do Bộ Tài chính ban hành về việc hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

Ngày hợp nhất: 26/05/2015

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định 11/VBHN-BTC  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC hợp nhất những Nghị định:

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;

2. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2015;

3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1
Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 do Chính phủ ban hành hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
01/01/2015 Được hợp nhất
2 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 do Chính phủ ban hành về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 15/03/2015 Được hợp nhất
3 Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 do Chính phủ ban hành sửa đổi các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014 Được hợp nhất
4 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 do Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 15/09/2013 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.