Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ban hành ngày 26/05/2015 do Bộ Tài chính hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Ngày hợp nhất: 26/05/2015

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định 13/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế và nơi nộp thuế.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng:

  • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:
  • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;
  • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015 Được hợp nhất
2 Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014 Được hợp nhất
3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 01/01/2014 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.