Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Ngày hợp nhất: 11/12/2014

Bãi bỏ những điều luật sau:

a) Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL- UBTVQH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 14/2004/PL- UBTVQH11;

b) Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành ngày 22 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/1999/QH10;

c) Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh không bao gồm doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân

Phạm vi điều chỉnh: Luật 15/VBHN-VPQH quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 dp Quốc hội khóa XIII ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 01/01/2015 Được hợp nhất
2 Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 do Quốc hội khoá XIII ban hành sửa đổi 2012 01/07/2013 Được hợp nhất
3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 do Quốc hội khoá XII ban hành 2007 01/01/2009 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.