Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC Thông tư hướng dẫn lệ phí trước bạ

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ thay thế Thông tư số 68/2010/TT-BTC

Ngày hợp nhất: 14/09/2015

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC Thông tư hướng dẫn lệ phí trước bạ

VĂN BẢN LIÊN QUAN

(*) Click vào tên văn bản để có thể xem chi tiết và download

 

# Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại liên quan
1 Thông tư 140/2013/TT-BTC sửa đối Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/12/2013 Được hợp nhất
2 Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01/04/2013 Được hợp nhất
3 Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành 15/10/2011 Được hợp nhất

Bài viết liên quan

© 2020 . All Rights Reserved.