• CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG - T.D.K
  • T.D.K - 升龍審計和定價有限公司
  • Thang Long - T.D.K Auditing And Valuation Company Limited

Chuyên mục: Kế toán

Tự kiểm tra tài chính theo quy chế tại Quyết định 67/2004/QĐ-BTC

Quyết định
Quyết định 67/2004/QĐ-BTC ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ...

Đợt 3 chuẩn mực kế toán được công bố quyết định 234/2003/QĐ-BTC

Thông tư
Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01/01/2003...

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ban hành, công bố 6 chuẩn mực kế toán

Quyết định
Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính số 165/2002/qđ-btc ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)...

Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn bồi dưỡng, cấp chứng chỉ KTT

Thông tư
Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng kế toán...

Thông tư 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, xếp lương

Thông tư
Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, xếp lương kế toán trưởng và phụ trách kế toán...

Luật kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc hội

Luật
Luật kế toán 88/2015/QH13 quy định về nội dung công tác, tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh dịch vụ, quản lý nhà nước và tổ chức nghề nghiệp về kế toán...

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn tài sản cố định

Thông tư
Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do bộ trưởng bộ tài chính ban hành...

Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH về Luật xử lý vi phạm hành chính

Quyết định
Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH ban hành ngày 25/03/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội...

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg giao dịch điện tử về bảo hiểm

Quyết định
Quyết định 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế...

Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định
Nghị định 28/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/03/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp...